Nav view search

Navigation

Search

12 พฤษภาคม 2565 🎊วันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 และวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน 1/2565 👨‍👩‍👧‍👦

     
   
   
 
12 พฤษภาคม 2565 🎊วันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 และวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน 1/2565 👨‍👩‍👧‍👦
ช่วงเช้า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ช่วงบ่าย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว กับการชี้แจงนโยบายของทางโรงเรียนในปีการศึกษานี้ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและผู้บริหารโรงเรียน ✨🤍❤️
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------