Nav view search

Navigation

Search

ตารางสอบวัดผล ระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฏาคม 65

     
   
 
แจ้ง 🔊📚✏️📝
ตารางสอบวัดผล ระหว่างภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฏาคม 65
🙂😉
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------