Nav view search

Navigation

Search

โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการจาก สพม. อุดรธานี

     
   
   
 
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการจาก สพม. อุดรธานี 🙏🏼
ที่ได้เข้ามาตรวจสอบอาคารสถานที่ในโรงเรียน 🏫
ที่ชำรุดเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซม ✨
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------