Nav view search

Navigation

Search

กิจกรรม “วันรักษ์ภาษาไทย”

     
   
   
 
ผ่านพ้นไปแล้วกับ กิจกรรม “วันรักษ์ภาษาไทย” 🇹🇭
ที่จัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
ณ หอประชุม โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 🏫
ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ นายอิทธิพล พลพระจันทร์ รองผู้อำนวยการ นายศรายุทธ วุฒิเสน ที่เป็นผู้สนับสนุนให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้น✨🙏🏼
ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี💓
ขอขอบคุณนักเรียนที่น่ารัก ที่ช่วยให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมและทำให้งานสนุกมากยิ่งขึ้น 😍🌈
รูปภาพเพิ่มเติม
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------