Nav view search

Navigation

Search

📣ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนตามรายชื่อดังกล่าวมารับวุฒิการศึกษา (ปพ.1)

     
   
 
📣ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนตามรายชื่อดังกล่าวมารับวุฒิการศึกษา (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.3 และ ม.6 รอบที่ 1 ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ ‼️
💬กรุณาแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดพละของโรงเรียนเท่านั้น‼️
📌ส่วนนักเรียนที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในรอบที่ 1 ให้นักเรียนรีบติดต่อขอแก้ 0 ร ม.ส. ได้ที่ครูผู้สอน ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 หากไม่รีบดำเนินการตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่จบการศึกษาตามหลักสูตร ม.3 และ ม.6 ในปีการศึกษา 2565ค่ะ
***หมายเหตุ หากนักเรียนไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ผู้ปกครองสามารถมารับแทนได้ค่ะ
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------