Nav view search

Navigation

Search

กลุ่มบริหารวิชาการ

     
   
นายธงชัย พรมเลิศ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
   
     
   
นางเพียงใจ พรมเลิศ 
กลุ่มบริหารวิชาการ
   
         
 
นางสาวมนัสชนก เทพพร
กลุ่มบริหารวิชาการ
 
   
 
นางสาววลัยรักษ์ บุญทวี
กลุ่มบริหารวิชาการ
 
     
 
นายรัฐนุมินทร์ แก้วแสนสินธุ์
กลุ่มบริหารวิชาการ
 
   
  
นางสาวธิษณา อุ่นไพร  
กลุ่มบริหารวิชาการ
  
     
 
นางสาวนันทวัน เกิดนอก
กลุ่มบริหารวิชาการ
 
     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------